Uputstva za pripremu

Šta je PostScript

PostScript je programski jezik specijalizovan za opisivanje stranica. PostScript ima sve elemente standardnog programskog jezika kao i Basic, Pascal ili C++, ali je u njega ugrađen veliki broj procedura i funkcija namenjenih isključivo za opisivanje tekstualnih i grafičkih objekata i njihovo štampanje na laserskim štampačima i fotoslog uređajima. PostScript je programski jezik koji se interpretira, a interpreter je najčešće ugrađen u izlazne uređaje i naziva se RIP (Raster Image Processor). Zadatak PostScript RIP-a jeste da ulazni PostScript program - a to je opis stranice koji dostavlja program u kome smo izdali komandu za štampanje - prevede u bitmapu (tačkice) i tako ih odštampa.

Jedan isti PostScript opis stranice može se odštampati na različitim rezolcijama. Bez obzira da li je u pitanju laserski štampač rezolucije 600 tačaka po inču (dpi - dots per inch) ili osvetljivač rezolucije 2540 dpi, krajnji rezultat će biti isti. Podrazumeva se da veća rezolucija znači i finiju štampu, preciznije odštampana slova i bolji izgled fotografija, ali će raspored svih elemenata i njihov izgled u skladu sa rezolucijom biti istovetan na bilo kom izlaznom uređaju koji ima PostScript RIP.