PIB i rešenje o registraciji

 

Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB) 100448855
Matični broj (pravna lica i radnje) 54836309
Firma (pun naziv) Samostalna zanatska radnja „Abm ekonomik“,
Andrić Branko
Firma (skraćen naziv) Abm ekonomik
Ime i prezime ovlašćenog lica Andric Branko
Podaci o sedištu ‐ prebivalištu
PTT broj i naziv mesta 21000 Novi Sad
Ulica i broj Desanke Maksimović
Broj telefona

mob: +381 65 8944829
mob: +381 65 2334444

Broj faksa  
email abmekonomik@ neobee.net
Obveznik PDV DA, rešenjem Poreske uprave, Ministarstva
finansija, Republike Srbije broj 132517268
Podaci o delatnosti
Šifra delatnosti
21120. 21230. 21250. 22110. 22120. 22130. 22150. 22210. 22220. 22230. 22240. 22250
Podaci o računima kod banaka
Hipo Alpe Adrija Banke
165-7517-95